1. [7]. 30172
2. [5]. 7969
3. [4]. 3218
4. [3]. 2117
5. [2]. 1113
6. ichigo [2]. ichigo 600
7. [2]. 527
8. [1]. 245
9. [1]. 202
10. [0]. 9
11. [0]. 0